Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ຂ່າວ

ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໂດຍສູນສະກັດ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ (ສູນລາວເຊີດ) ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ຮ່ວມກັບ ອົງການ NISC ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021.

L
laocert ເຜີຍແຜ່ແລ້ວ 3 months ຜ່ານມາ
ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ໂດຍສູນສະກັດ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ (ສູນລາວເຊີດ) ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ຮ່ວມກັບ ອົງການ NISC ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021.

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021, ຕ່າງໜ້າ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ), ໂດຍ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ສຸນນະລັດ ຫົວໜ້າສູນສະກັດ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ (ສູນລາວເຊີດ) ໃນນາມປະທານຮ່ວມ ໄດ້ນຳພາຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 14 (The 14th ASEAN-Japan Cybersecurity Policy Meeting) ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 58 ທ່ານ.

    ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັັດຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ອັບເດດບັນດາກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ-ຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນຂົງເຂດວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ການຝຶກຊ້ອມແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງໄຊເບີແບບອອນລາຍ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປົກປ້ອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນຂອງຊາດ, ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ,  ການຮ່າງປື້ມຄູ່ມືນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ລວມເຖິງ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ. 

    ໃນວາລະກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການພັດທະນາ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຂອງ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ, ຊຶ່ງບັນຫາພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນທີ່ໄດ້ສົນທະນາຮ່ວມກັນປະກອບມີ:  1) ການສ້າງກົນໄກການຮ່ວມມືເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສະກັດກັັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ, 2) ປຶກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນປີ 2022, 3) ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູູນຂ່າວສານການຈັດກິດຈະກໍາທີ່ເປັນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ, ນອກນີ້ກໍ່ແມ່ນການສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ການຝຶກຊ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ ເຊັ່ນ:Remote Cyber Excercise, Table Tob Exercise, Cyber Sea Game, AJCCBC ແລະ ອື່ນໆ.

    ໃນວາລະສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ສຸນນະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຂອບໃຈ ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ພ້ອມທັງເຊື່ອວ່າການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການພັກດັນ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. 

ຄັງ ຂ່າວ

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ