Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

ລາວເຊີດລາວເຊີດລາວເຊີດ

ຂ່າວ

ສໍາມະນາອອນລາຍໃນຫົວຂໍ້: ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີີເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ

L
laocert ເຜີຍແຜ່ແລ້ວ 1 month ຜ່ານມາ
ສໍາມະນາອອນລາຍໃນຫົວຂໍ້: ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີີເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ
    ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ FORTINET ຈາກປະ ເທດໄທ ໄດ້ຈັດສໍາມະນາທາງໄກໃນຫົວຂໍ້: “ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີີເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ” ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2022 ທີ່ຜ່ານນີ້, ຊຶ່ງມີນັກສໍາມະນາກອນຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາກົມ/ສູນ, ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂອງໜ່ວຍງານຮັກຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ (CSIRT) ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 70 ທ່ານ.

    ຈຸດປະສົງຂອງຈັດສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ທັກສະ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ. ແນ່ໃສ່ການປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການໂຈມຕີຈາກພາຍນອກ, ປ້ອງກັນການເຊື່ອມຕໍ່ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຄວມຄຸມລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນຂອງອົງການ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນການສືບຕໍ່ຈາກການຈັດສໍາມະນາໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2021 ຜ່ານມາ.

    ການຈັດສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ສົນທະນາ ຖາມ-ຕອບ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ, ວິຊາການຂອງ ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ ກໍ່ໄດ້ຈໍາລອງເຫດການໂຈມຕີຕົວຈິງ ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈການນໍາ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການຮັບມື, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການວາງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານສະຖາປັດຕະຍະກໍາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ໃນການຫັນເປັນລັດຖະບານດີຈິຕອນ ອີກດ້ວຍ.

ຄັງ ຂ່າວ

ພາສາ (Language)

ຕິດຕາມ ລາວເຊີດ

  

ຄົ້ນຫາ